W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że C&M Sp. z o.o. z/s w Kątach Wrocławskich  (55-080), ul. J. Mireckiego 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390173 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 205 000,00 PLN wpłaconym w całości, REGON: 02155010600000, NIP: 8961520762 przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem na Państwa rzecz usług lub w związku z korzystaniem z Państwa towarów lub usług, a także w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej www.cm.info.pl oraz firmowej poczty elektronicznej.

W związku z powyższym chcemy Państwa poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest C&M Sp. z o.o. z/s w Kątach Wrocławskich  (55-080), ul. J. Mireckiego 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390173 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 205 000,00 PLN wpłaconym w całości, REGON: 02155010600000, NIP: 8961520762 zwana dalej: „Administratorem”.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie: ul. J. Mireckiego 5, za pośrednictwem e-mail: [email protected] lub telefonicznie +48 797 501 984.

Jeśli po raz pierwszy kontaktujecie się Państwo z naszymi pracownikami pisząc do nich na adres naszej firmowej poczty elektronicznej, informacje podane przez Państwa mailowo znajdują się tylko na skrzynkach pocztowych naszych pracowników, a Administrator nie podejmuje działań mających na celu zidentyfikowanie Państwa osoby (kwalifikujemy podane dane osobowe jako niezidentyfikowane w rozumieniu art. 11 RODO ), które są przetwarzane na potrzeby prowadzenia z Państwem korespondencji. Robimy to ze względu na nasz uzasadniony interes lub w związku z tym, że jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej). Takie dane przetwarzamy przez okres maksymalnie 24 miesięcy, a później – o ile nie dojdzie pomiędzy nami do zawarcia umowy – są one kasowane. Podanie przez Państwa w ten sposób swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi nam prowadzenie z Państwem korespondencji.

Jeśli są Państwo naszymi klientami lub kontrahentami tj. (dostawcą lub odbiorcą towarów lub usług) przetwarzamy Państwa dla celów związanych z realizacją łączącej nas Umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej Umowy, w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawiania faktur, rachunków, odpowiadania na reklamację) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, po to, żeby ułatwić nam zawieranie kolejnych umów (uzasadniony interes administratora). Takie dane będą przechowywane przez nas nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od końca roku, w którym zrealizowaliśmy Umowę. Podanie przez Państwa w ten sposób swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi nam realizacji na Państwa rzecz odpowiedniej Umowy.

Wszystkie dane, które przetwarzamy mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, firmom kurierskim, a także naszym dostawcom, podwykonawcom lub inwestorom. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych ani nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo następujące uprawnienia:

W każdej chwili mogą Państwo skierować do nas żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Mają także Państwo możliwość żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Administratora w całości lub części.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Nasi menedżerowie wkrótce się z Tobą skontaktują

    WYŚLIJ ZAPYTANIE

    This site is registered on wpml.org as a development site.